Minimalna treść umowy międzynarodowej

Minimalna treść umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa sprzedaży powinna regulować zakres obowiązków sprzedawcy, a w szczególności powinna obejmować:

1) dokładne oznaczenie towaru podlegającego sprzedaży;

2) omówienie szczególnych właściwości towaru, jeżeli takie występują;

3) określenie, czy sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru do kupującego swoim środkiem transportu, zorganizowania usługi transportowej świadczonej przez zewnętrzną firmę transportową, czy jedynie wydania towaru w swojej siedzibie;

4) określenie terminu dostarczenia towarów;

5) określenie, czy na sprzedającym spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentów dotyczących towaru;

6) określenie, czy na sprzedającym spoczywa obowiązek opakowania rzeczy i jakim wymogom to opakowanie ma odpowiadać.

Brak w umowie odniesienia się do powyższych kwestii skutkować będzie zastosowaniem regulacji konwencyjnych, zgodnie z którymi:

1) sprzedający jest obowiązany dostarczyć towary, przekazać wszelkie dokumenty ich dotyczące oraz przenieść prawo własności towarów;

2) towary są zgodne z umową tylko wówczas, gdy:
nadają się do użytku w takich celach, w jakich zwykle służą towary tego samego rodzaju;
nadają się do specjalnych celów, podanych wyraźnie lub w sposób dorozumiany do wiadomości sprzedającego w chwili zawarcia umowy;
posiadają cechy towarów, które sprzedający przedstawił kupującemu jako próbki lub wzory;

3) jeżeli sprzedający wydaje towary przewoźnikowi a towary nie są wyraźnie zidentyfikowane dla celów umowy (przez umieszczenie na nich znaku wyróżniającego, za pomocą dokumentów przewozowych lub w inny sposób) – sprzedający powinien zawiadomić kupującego o wysyłce, wyszczególniając poszczególne pozycje towarowe;

4) jeżeli sprzedający zobowiązany jest do zorganizowania przewozu towarów, powinien on zawrzeć umowy konieczne do dokonania przewozu do oznaczonego miejsca odpowiednimi w danych okolicznościach środkami transportu i zgodnie z ogólnie przyjętymi warunkami dla takiego przewozu;

5) sprzedający powinien dostarczyć towary, jeżeli data lub okres czasu nie jest oznaczony w umowie – w rozsądnym terminie po zawarciu umowy;

6) towary powinny być umieszczone lub opakowane:
w sposób zwyczajowo przyjęty dla tego rodzaju towarów lub
w sposób pozwalający na odpowiednie ich utrzymanie i zabezpieczenie (gdy taki zwyczajowo przyjęty sposób nie istnieje)

Obowiązki kupującego

Umowa sprzedaży powinna także regulować zakres obowiązków kupującego, a w szczególności kwestii:
1) wysokości uzgodnionej ceny;
2) miejsca i czasu zapłaty ceny;
3) sposobu odbioru towaru.

Brak w umowie odniesienia się do powyższych kwestii skutkował będzie zastosowaniem regulacji konwencyjnych, zgodnie z którymi:

1) w przypadku braku wyraźnego określenia ceny uważa się, że strony w sposób milczący odwołały się do ceny zwyczajowo przyjmowanej w chwili zawarcia umowy dla takich towarów;

2) cena powinna być zapłacona sprzedającemu w siedzibie handlowej sprzedającego, a jeżeli zapłata ma być dokonana w zamian za wydanie towarów lub dokumentów – w miejscu tego wydania;

3) kupujący powinien zapłacić cenę wtedy, gdy sprzedający stawia do jego dyspozycji towary bądź dokumenty pozwalające nimi rozporządzać; jednocześnie kupujący nie jest obowiązany do zapłaty ceny, zanim nie miał możliwości zbadania towarów;

4) kupujący powinien zapłacić cenę w terminie oznaczonym, bez potrzeby jakiegokolwiek żądania lub wypełnienia jakiejkolwiek formalności ze strony sprzedającego.