.
0

Reklamacja jakości dostarczonego towaru w handlu międzynarodowym

Podstawowym źródłem prawa regulującym stosunki stron międzynarodowej umowy sprzedaży jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Warunkiem jej zastosowania jest okoliczność, że strony zawartej umowy mają swoje siedziby w państwach, które ją przyjęły lub dla umowy  tej właściwe jest prawo państwa siedziby jednej ze stron,…