.
0

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanowione zostało europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Procedura ta znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych oraz handlowych, w których wartość roszczenia nie przekracza kwoty 2000 euro (z wyłączeniem odsetek, wydatków oraz nakładów), przy…

.
0

Modelowe klauzule arbitrażowe

Zastosowanie klauzul arbitrażowych rekomendowanych przez daną instytucję arbitrażową zapewnia przedsiębiorcom przede wszystkim skuteczny wybór danej instytucji mającej rozstrzygnąć spór, Nadto strony przedmiotowej umowy zyskują pewność, iż  postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w oparciu o ugruntowane zasady arbitrażu międzynarodowego, a wydane orzeczenie na mocy konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. zostanie uznane oraz będzie wykonalne…

.
0

Reklamacja jakości dostarczonego towaru w handlu międzynarodowym

Podstawowym źródłem prawa regulującym stosunki stron międzynarodowej umowy sprzedaży jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Warunkiem jej zastosowania jest okoliczność, że strony zawartej umowy mają swoje siedziby w państwach, które ją przyjęły lub dla umowy  tej właściwe jest prawo państwa siedziby jednej ze stron,…

.
0

Zawieranie międzynarodowych umów handlowych

Podstawową formą zawarcia międzynarodowej umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób stanowi ofertę. Musi być wówczas wystarczająco precyzyjna i wskazywać, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje…

.
0

Regulacje prawa europejskiego usprawniające odzyskiwanie należności od zagranicznych kontrahentów.

Na pomoc polskim eksporterom i importerom przychodzą regulacje unijne, pozwalające na podejmowanie działań w sytuacji, gdy dłużnik ma swoją siedzibę na terenie innego państwa. Istotne znaczenie z punktu widzenia interesu wierzycieli mają trzy regulacje: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Wprowadza jednolite…