Modelowe klauzule arbitrażowe

Zastosowanie klauzul arbitrażowych rekomendowanych przez daną instytucję arbitrażową zapewnia przedsiębiorcom przede wszystkim skuteczny wybór danej instytucji mającej rozstrzygnąć spór,

Nadto strony przedmiotowej umowy zyskują pewność, iż  postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w oparciu o ugruntowane zasady arbitrażu międzynarodowego, a wydane orzeczenie na mocy konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. zostanie uznane oraz będzie wykonalne w ponad 140 krajach świata.

Poniżej prezentujemy modelowe klauzule arbitrażowe poddające rozstrzygnięcie sporu określonym sądom arbitrażowym:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie:

 • Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
 • All disputes arising out of or in connection with this contract shall be settled by the Court of Ar­bitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw pursuant to the Rules of this Court binding on the date of filing the statement of claim.
 • Tous différends découlant du présent contrat ou en relation aveccelui-ci seront tranchés par la Cour d’Arbitrage près de la Chambre Polonaise de Commerce suivant le Règlement de cette Cour en vigueur à la date de soumission de la demande d’arbitrage.
 • Alle aus oder in Zusammenhang mit diesem Ver­trag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der an dem Tag der Einleitung der Schiedsklage gül­tigen Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts bei der Polnischen Wirtchaftskammer in Warschau entschieden.

Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlu w Paryżu:

 • Wszelkie spory wynikające z niniejszego kontraktu lub w związku z nim będą rozstrzygane ostatecznie stosownie do regulaminu arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym regulaminem.
 • All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.
 • Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.
 • Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden.

Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego:

 • Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia ważności lub wygaśnięcia, będą rozpatrywane I ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym zgodnie z obowiązującym Regulaminem Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego, który uważa się za stanowiący integralną część niniejszej klauzuli
 • Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.
 • Tout litige découlant du présent contrat ou s’y rapportant, y compris  toute question relative à l’existence, la validité ou la résiliation de celuici, sera réglé définitivement par voie d’arbitrage selon le Règlement de la LCIA, lequel Règlement est réputé incorporé dans la présente clause
 • Alle sich aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, einschliesslich aller Fragen über sein Bestehen, seine Gültigkeit oder Beendigung, werden endgültig entschieden in einem Schiedsgerichtsverfahren nach der LCIA Schiedsgerichtsordnung. Diese Schiedsgerichtsordnung gilt als durch Verweisung in diese Klausel eingefügt.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażu Federalnej Izby Handlowej w Wiedniu:

 • Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową lub dotyczące jej naruszenia, wygaśnięcia lub nieważności będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażu i Rozjemstwa przy Centrum Arbitrażu Międzynarodowego Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu przez trzech arbitrów powołanych zgodnie z tym regulaminem.
 • All disputes or claims arising out of or in connection with this contract including disputes relating to its validity, breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by one or three arbitrators appointed in accordance with the said Rules
 • Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung des Internationalen Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig entschieden.

Sąd polubowny ad hoc na podstawie Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL:

 • Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub w związku z nią, lub dotyczące jej naruszenia, wygaśniećia lub nieważności będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL.
 • Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force

Więcej na ten temat znajduje się na blogu prawniczym, którego autorem jest Adwokat Andrzej Żurawski. Na blogu poruszane są kwestie dotyczące m. in. handlu zagranicznego, transgranicznych sporów sądowych, windykacji międzynarodowej – www.handelzagranica.pl