.
0

Zgodność towaru z umową międzynarodowej sprzedaży

Zgodnie z ogólną zasadą (obowiązującą również w obrocie krajowym) sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili przejścia ryzyka na kupującego. Nawet, jeżeli brak zgodności ujawni się dopiero w terminie późniejszym. Aby na tym tle nie powstawały spory – zaleca się, aby umowa regulowała również sposób oceny prawidłowości jej wykonania i…

.
0

Zawieranie międzynarodowych umów handlowych

Podstawową formą zawarcia międzynarodowej umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób stanowi ofertę. Musi być wówczas wystarczająco precyzyjna i wskazywać, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje…

.
0

Minimalna treść umowy międzynarodowej

Minimalna treść umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa sprzedaży powinna regulować zakres obowiązków sprzedawcy, a w szczególności powinna obejmować:

.
0

Regulacje prawa europejskiego usprawniające odzyskiwanie należności od zagranicznych kontrahentów.

Na pomoc polskim eksporterom i importerom przychodzą regulacje unijne, pozwalające na podejmowanie działań w sytuacji, gdy dłużnik ma swoją siedzibę na terenie innego państwa. Istotne znaczenie z punktu widzenia interesu wierzycieli mają trzy regulacje: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Wprowadza jednolite…