Prawo karne, prawa karne gospodarcze, prawo karne skarbowe

reprezentowanie pokrzywdzonych spółek w postępowaniu karnym, w tym:

 • pomoc w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;

 • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego;

 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w realizacji jego praw na etapie postępowania sądowego w charakterze powoda

 • cywilnego lub oskarżyciela posiłkowego;

  obrona oskarżonego we wszystkich sprawach karnych, w tym:

 • pomoc zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym, udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu lub innych środków zapobiegawczych;

 • udział w czynnościach przesłuchania w stadium prokuratorskim oraz sądowym;

 • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;

 • pomoc w trakcie negocjacji w zakresie dobrowolnego poddania się karze;

 • udział w rozprawach przed sądem I i II instancji jak również Sądem Najwyższym;

 • reprezentowanie skazanych w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym w przedmiocie przerwy, odroczenia

 • wykonania kary jak również w kwestiach warunkowego przedterminowego zwolnienia;