Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył etatową aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski.

Zajmuje się prawem i procedurą cywilną, w szczególności sprawami odszkodowawczymi (w tym roszczeniami z tytułu wypadków, sprawami z udziałem zakładów ubezpieczeń, sporami na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umów, naruszenia praw autorskich i patentów).

Szczególne miejsce w jego praktyce zajmuje występowanie w sprawach odpowiedzialności cywilnej, karnej, zawodowej i dyscyplinarnej lekarzy, lekarzy weterynarii oraz innych przedstawicieli wolnych zawodów, w tym szeroko rozumiany błąd medyczny oraz odpowiedzialność z tytułu roszczeń i zarzutów o popełnienie błędu lekarskiego lub naruszenie praw pacjenta.

Występuje jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych w procesach karnych.

Reprezentuje powodów i pozwanych w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych) przed sądami wszystkich instancji (także sądem pracy), Sądem Najwyższym oraz przed komornikami sądowymi w postępowaniach egzekucyjnych.

Pośredniczy w mediacjach na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach umożliwiających zawarcie ugody.

Reprezentuje pacjentów i podmioty lecznicze (zakłady opieki zdrowotnej) w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), a także osoby i instytucje w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Występuje przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (w tym NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) m.in. w sprawach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, kierunek: prawo
Aplikacja sądowa etatowa
Wpis na listę adwokatów, 2010 r.
 

Informacje

Adres korespondencyjny:
Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
 
Adres:Pl. Muzealny 8/3
50-035 Wrocław
Telefon:(71) 3411233
514 768 077